روزهای مهربانی

عــــاشـق روزهــایـی هستــــم..
کـه مـهـــــربـــان مـی شـوی ،
حتـــی اگــــر نفهـمَــم چــــرا ...!

/ 2 نظر / 11 بازدید
هم ندا

تو لبخندي زدي رفتي، دلم رفت سياهي پر كشيد از منزلم رفت ندانستم چرا ميخندي اي گل فقط از سينه ام آب و گلم رفت

محدثه

اهوم...