هیــچ وقــت بــرنگــرد!

مــی دانــی!
وقتــی قبــل از بــرگشتــن،
فعــل رفتنــی در کــار بــاشــد؛
محبــت خــراب مــی شــود،
محبــت ویــران مــی شــود،
محبــت هیــچ مــی شــود!
بــاور کــن!

یــا بــرو
یــا بمــان!

امــا اگــر رفتــی،
هیــچ وقــت بــرنگــرد!
هیــچ وقــت . . .
/ 0 نظر / 26 بازدید