پیامبــر عشق

تــــو پیامبــر عشقے 
و مـن ایمان مے آورم بـه ایـن عشـق 
هــر روز 
هــر ساعت 
هــر لحظـه
سـربــه سجـده مینهم در محراب آغــوشت 
مـن مومـن بـــه عشـق تـوام ...
/ 0 نظر / 30 بازدید