هیچوقت...


هیچوقت...
هیچوقت...
هیچوقت...
یکی را با همه وجودت دوست نداشته باش!
یک تکه از خودت را نگه دار برای روزهایی که
هیچ کس را به جز خودت نداری...

/ 0 نظر / 11 بازدید