محـــــکم ایــستاده ام !

ایســــــتــــاده ام ...

بگـــذار ســـرنوشـــت راهـــش را بـــرود ... !

مـــن ،

همیــن جا ،

کنار قـــول هـایت ،

درســــت روبــروی دوســـت داشتـــنت و در عمــــق نبـــودنت ،

محـــــکم ایــستاده ام !
/ 1 نظر / 14 بازدید
هم ندا

سبزه ها بيرون زده اند اين يكبار خوش قولي كردي وقتي گفتي: انقدر به انتظارم بمان تا زير پايت علف سبز شود