فقـط معجـزه کـن

خـدایا " قسمـت و حکمتت بمانـد بـرای آنهایـی کـه درکـش می کننـد....
بـرای مـنِ نفهـم ...

فقـط معجـزه کـن!
 
 
/ 2 نظر / 14 بازدید
لیلا

برآنچه گذشت ، آنچه شکست ، آنچه نشد ... حسرت نخور ؛ زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ...

هم ندا

معجزه خدا تويي ، تويي كه ماه شبمي وقتي دهن وا ميكنم هميشه روي لبمي