# دوست_دارم

سـکـــــــه ی زنـدگـیم

سـکـــــــه ی زنـدگـیمشـیـــــــر نـداردامــــــــاهـمـیـن خـطـیکـه مـــــــرا بـه تــــــووصـــــــــــــــــلنـگـه مـی دارد رادوســـــــت دارم…
/ 1 نظر / 17 بازدید