# دوست_داشتن

پیامبــر عشق

تــــو پیامبــر عشقے و مـن ایمان مے آورم بـه ایـن عشـق هــر روز هــر ساعت هــر لحظـهسـربــه سجـده مینهم در محراب آغــوشت مـن مومـن بـــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

یه عاشــــــق ...

یه عاشــــــق ...همیـــــــشه بهاونی که دوســـتش دارهنشـــــون میده که ..چقدر براش ارزش قائلهحتیبعد از این کهبهش رسیــــد و ..به دســــتش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

نــــاشیانــــه

همــــه ماهــــر شــــده انــــد ...یــــک نفــــر هــــزاران نفــــر را ,بــــا هــــم دوســــت دارد ...!امــــا مــــن !نــــاشیانــــه بــــه یــــک نفــــر ,دل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

با آدم ها مهربانتر باشید!

با آدم ها مهربانتر باشیدمخصوصا آنهایی که دوستشان داریدهوایشان را بیشتر داشته باشیدآدمها مثله لیوان تاشو می مانندتا یه جائی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید