# عاشق

یه عاشــــــق ...

یه عاشــــــق ...همیـــــــشه بهاونی که دوســـتش دارهنشـــــون میده که ..چقدر براش ارزش قائلهحتیبعد از این کهبهش رسیــــد و ..به دســــتش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید