سـکـــــــه ی زنـدگـیم


سـکـــــــه ی زنـدگـیم
شـیـــــــر نـدارد
امــــــــا
هـمـیـن خـطـی
کـه مـــــــرا بـه تــــــو
وصـــــــــــــــــل
نـگـه مـی دارد را
دوســـــــت دارم…
/ 1 نظر / 14 بازدید
هم ندا

خط وخال لبت از من، من و من بودن بــــرد گرمي دست تو از تن، همه تن بودن بــــرد شيرِ خط خورده به نام و ز نظر رفتــــه منم خواجه از من صفت لب به سخن بودن برد