یه عاشــــــق ...

یه عاشــــــق ...
همیـــــــشه به
اونی که دوســـتش داره
نشـــــون میده که ..
چقدر براش ارزش قائله
حتی
بعد از این که
بهش رسیــــد و ..
به دســــتش آورد ...

/ 2 نظر / 13 بازدید
مهدي

در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچ یک از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جویی کنیم ایام به کام [گل]

هم ندا

گلي بر موي تو آويز كردم ز بوس آن غنچه را لبريز كردم اگرپر پر كني ميبيني اي گل دو چشمم را برايت تيز كردم